AVÍS LEGAL

“El personatge de UBLOA, així com la resta de personatges relatius a l’univers UBLOA, els seus noms, les aventures, els seus títols i la resta d’elements característics de l’esmentat univers de UBLOA són una creació de Rosa Pardina.

Els personatges, els textos, dissenys, imatges, fotografies i / o qualsevol altre element que figuri en aquesta pàgina web sobre UBLOA, els seus personatges, noms, títols, aventures i / o qualsevol altre element característic de l’univers UBLOA són propietat d’Clar Visual Produccions SL i estan protegits a favor seu per Drets d’autor. Així mateix, UBLOA és una marca registrada a favor de Clar Visual Produccions S.L. pel que qualsevol ús d’aquesta marca, idèntica o similar, per un tercer en el tràfic econòmic està expressament prohibida.

Tots els drets queden reservats a favor de Clar Visual Produccions S.L. Es prohibeix expressament qualsevol utilització de l’contingut d’aquesta pàgina web, sense l’expressa autorització de Clar Visual Produccions SL, la qual cosa inclou especialment qualsevol reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, total o parcial, en qualsevol manera, mitjà o format d’aquesta pàgina web. Així mateix, es prohibeix expressament qualsevol utilització, total o parcial, en qualsevol manera, mitjà o format, de UBLOA, els personatges, els textos, noms, títols, dissenys, imatges, fotografies, aventures i / o qualsevol altre element que figuri en aquesta pàgina web sobre l’univers UBLOA.

Tota utilització, fins i tot parcial, dels elements anteriorment exposats exposa al seu autor a les corresponents conseqüències judicials. ”